Thông báo bán đấu giá cổ phần cho Cổ đông chiến lược

 

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT

- Trụ sở: Số 4 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84-4) 38 265377                        Fax: (84-4) 38 257727

2. Ngành nghề kinh doanh: chuyên sản xuất silicat, cung cấp dịch vụ vận tải, bất động sản, cho thuê văn phòng,kinh doanh các loại phân bón,hóa chất và nguyên vật liệu sản xuất cao su,pin,ăcquy,nhựa,bột giặt và máy móc công nghiệp khác…

3. Vốn điều lệ: 77.000.000.000đồng(Bảy mươi bảy tỷ đồngchẵn.)

     Trong đó:      - Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.925.000 cổ phần, chiếm 25% Vốn điềulệ

                          - Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 75.500cổ phần, chiếm 0,98% Vốn điều lệ

                          - Cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV theo cam kết làm việc: 110.500 cổ phần, chiếm 1,44% Vốn điều lệ

                          - Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 2.794.500 cổ phần, chiếm 36,29% Vốn điều lệ

                          - Cổ phần bán cho cổ đông chiến lược: 2.794.500 cổ phần, chiếm 36,29% Vốn điều lệ

4. Mệnh giá:10.000 đồng/01 cổ phần

5. Loại cổ phần chào bán:cổ phần phổ thông

6. Giá khởi điểm:28.000 đồng/01 cổ phần (Hai mươi tám nghìn đồng / một cổ phần)

7 Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn đấu giá:Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

8. Điều kiện tham dự đấu giá:là các cổ đông chiến lược đã được phê duyệt bởi Ban chỉ đạo cổ phần hóa CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT.

9. Thời gian; địa điểm phát phiếu tham dự đấu giávà tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ08h30 ngày 17/08/2015đến 15h30ngày 21/08/2015(Sáng từ 08h30 – 11h00; chiều từ 13h30 – 15h30 các ngày làm việc)

- Địa điểmnộp tiền đặt cọc:Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất, số 4 Phạm Ngũ Lão, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

-Địa điểm phát phiếu tham dự đấu giá: Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

10. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Từ 14h00-15h00 ngày 21/08/2015 tại Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất, số 4 Phạm Ngũ Lão, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

11. Thời gian và địa điểm chào giá cạnh tranh:

- Thời gian tổ chức đấu giá:15h15’ ngày 21/8/2015

- Địa điểm bán đấu giá:Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất, số 4 Phạm Ngũ Lão, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

12. Thời gian thanh toán:

- Thời gian thanh toán mua cổ phần: từ ngày 24/08/2015 đến 16h ngày 28/08/2015

- Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 24/08/2015 đến ngày 28/08/2015

 

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm http://vinachimex.com.vn/Quyet-dinh-Quy-che.pdf

Ban hành quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

SỞ GIAO DỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 409/QĐ-SGDHN

                     Hà Nội  ngày 03 tháng 07 năm 2015

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

của Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-TTg ngày 02/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2882/QĐ-BTC ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ  Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-UBCK ngày 29/10/2012của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành kèm theo Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

            Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HCVN ngày 17/06/2015 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phêduyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất thành công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 01/07/2015 giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chấtvà CTCP Chứng khoán Tân Việt;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Đấu giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất.

Điều 2:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội quyết định.

Điều 3:Chánh Văn Phòng, Trưởng Ban Tổ chức Đấu giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-    Như Điều 3;

-    UBCKNN (để b/c);

-    Ban chỉ đạo CPH;

-    Công ty TNHH MTV Vật tư và

Xuất nhập khẩu Hóa chất;

-    Các đại lý đấu giá;

-    Lưu VT, BĐG.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết file đính kèm: Quy-che-dau-gia-vinachimex.pdf

Thông báo bán Đấu giá Cổ phần lần đầu ra công chúng

Thông báo: Về việc hoàn chỉnh hồ sơ của các tổ chức đã đăng ký trở thành nhà thầu tư chiến lược

Công ty TNHH một thành viên và XNK Hóa chất xin trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia để trở thành Nhà đầu tư chiến lược của công ty TNHH một thành viên và XNK Hóa chất tại thời điểm chốt danh sách 17g00 ngày 28/05/2015.

 

Đề nghị các tổ chức, cá nhân đã nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và nộp về phòng TCHC của công ty trước 17g 00, ngày 01/06/2015.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0943 066 088 ( Chị Thu ) để được giả đáp.

 

Thông báo về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược - Vinachimex

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-HCVN ngày 18/5/2015của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất Nhập khẩu Hóa chất;

     Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất Nhập khẩu Hóa chất trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có đủ các tiêu chí dưới đây:

1.  Có năng lực và kinh nghiệm kinh doanh xuất nhập khẩu, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu phân bón, hóa chất.

2.  Có năng lực tài chính lành mạnh và chiến lược song hành dài hạn với ngành kinh doanh và sản xuất phân bón hóa chất. Kinh doanh có lãi trong các năm 2013, 2014.

3.  Có cam kết bằng văn bản về các nội dung :

  1. - Hỗ trợ Công ty trong việc phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm phân bón, hóa chất trong nước và xuất khẩu; Hỗ trợ Công ty trong việc khai thác hệ thống kho bãi hiệu quả hơn.
  2. - Mua hết số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, tối tiểu là 5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần.
  3. - Không chuyển nhượng số cổ phần đã mua trong thời gian tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày Công ty Cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

4.  Chấp hành và đáp ứng đủ các điều kiện về nhà đầu tư chiến lược quy định tại điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật có liên quan.

Các tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên đề nghị liên hệ với Công ty để làm các bước tiếp theo.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty TNHH MTV Vật tư và XNK Hóa chất; Tòa nhà VINACHIMEX; Số 4, Phạm Ngũ Lão, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04 38256377 (Mrs Thu).

 

Thời gian: trước 17h00 ngày 28/5/2015.

 

Trân trọng thông báo!

 

                                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                                                                   Đã ký

 

                                                                    Hoàng Mạnh Thắng

Vinachimex tổ chức Hội nghị gặp mặt khách hàng năm 2011

Hòa chung với niềm vui hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2011 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), ngày 05/01/2012, Công ty TNHH MTV Vật tư và Xuất Nhập khẩu Hóa chất (Vinachimex) đã long trọng tổ chức Hội nghị gặp mặt khách hàng năm 2011.

Tham dự Hội nghị có: ông Nguyễn Đình Khang,Ủy viên Hội đồng thành viên (UV HĐTV), Tổng giám đốc Vinachem, kiêm Chủ tịch Công ty Vinachimex; ông Ngô Mạnh Hoài, Bí thư Đảng ủy, UV HĐTV, Phó Tổng giám đốc Vinachem; ông Lại Cao Hiến, UV HĐTV Vinachem; ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Tổng giám đốc Vinachem; ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vinachem; ông Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; cùng đại diện các Công ty là bạn hàng của Vinachimex.

Hội nghị gặp mặt khách hàng được tổ chức lần này nhằm đánh dấu một năm khởi sắc của Vinachimex sau một thời gian gặp nhiều khó khăn, đồng thời Hội nghị được tổ chức lần này cũng là để bày tỏ lòng tri ân của Vinachimex tới các khách hàng đã hỗ trợ Công ty trong những thời điểm khó khăn cũng như lúc thuận lợi.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Vinachimex cho biết: năm 2011 Vinachimex đã khắc phục mọi khó khăn tồn tại để đạt được những kết quả cao với hầu hết các chỉ số doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách đều vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao, đời sống cán bộ công nhân viên của Công ty ngày càng đi vào ổn định.

Sở dĩ có được kết quả đó là do trong năm 2011 vừa qua, Vinachimex luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cũng như nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các đơn vị bạn hàng thân thiết.

Để tạo đà cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo, đồng thời để ghi nhớ sự hợp tác bền lâu giữa Vinachimex với các bạn hàng, tại Hội nghị đã có 2 đơn vị đại diện cho các bạn hàng của Công ty (đó là Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng và Công ty Cổ phần Thương mại & Xuất nhập khẩu Tường Nguyễn) thực hiện ký kết hợp đồng nguyên tắc cho kế hoạch hợp tác phát triển trong năm 2012.

Hội nghị gặp mặt khách hàng năm 2011 của Vinachimex đã diễn ra trong không khí ấm cúng, thân thiện và kết thúc tốt đẹp.

Được biết, Vinachimex là đơn vị thành viên của Vinachem có chức năng hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu vật tư, nguyên liệu, máy móc thiết bị, kinh doanh tiêu thụ phân bón, hoạt động xuất khẩu và các hoạt động kinh doanh khác.

Tỷ giá - Chứng khoán

Giá vàng
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Giá
USD
GBP
HKD
CHF
JPY
AUD
CAD
SGD
EUR
NZD
Bat Thai
Thời tiết

Tra cứu thông tin hóa chất

 Tra cứu

Scroll to Top